SMYF stadgar

här kan du läsa SMYF stadgar samt ladda ner dem

Vad är stadgar och varför har SMYF stadgar?

Stadgarna finns i alla föreningar och är det som styr föreningen, i vårat fall Föreningen synskadade med ytterligare funktionsnedsättningar, förkortat SMF. Stadgarna är föreningens lag bok och styr allt hur beslut tas och vilka möten vi måste ha.
Det är bara årsmötet som kan besluta om ändringar i stadgarna.

vill du lära dig mer om stadgar klicka här

Stadgar för Föreningen synskadade med ytterligare funktionsnedsättningar
Antagna av årsmötet 2024-02-17

§ 1 Organisation

Föreningen synskadade med ytterligare funktionsnedsättningar, SMYF är en rikstäckande, partipolitiskt och religiöst obunden organisation av och för synskadade med ytterligare funktionsnedsättningar, byggd på demokratisk grund utifrån tanken om alla människors lika värde. Organisationen tar dock ställning i frågor som vi anser gynna vår målgrupp. SMYF verkar för att förbättra levnadsvillkoren för gruppen synskadade med ytterligare funktionsnedsättningar, genom att påverka samhället att bättre tillvarata våra intressen. Föreningen bildades år 2021 under namnet Föreningen synskadade med ytterligare funktionsnedsättningar, och förkortas SMYF. Föreningens huvudsakliga uppgift är:

• att sprida kunskap om gruppen synskadade med ytterligare funktionsnedsättningars situation till myndigheter, personal inom omsorg, hälso- och sjukvård, organisationer och allmänheten

• Kämpa för att alla synskadade med ytterligare funktionsnedsättningar skall ha goda levnadsvillkor

• Att alla synskadade med ytterligare funktionsnedsättningar så långt det är möjligt skall kunna ha makt och inflytande över sina egna liv

• att erbjuda stöd till personer med synskador och ytterligare funktionsnedsättningar samt deras anhöriga

• att skapa samhörighet mellan medlemmarna och ge utrymme för kunskapsinhämtning samt erfarenhetsutbyten

• samarbeta med organisationer relaterade till olika typer av funktionsnedsättningar.

En person som genom avtal anlitats eller anställts av Föreningen synskadade med ytterligare funktionsnedsättningar får inte samtidigt ha förtroendeuppdrag inom organisationen. Arvode för förtroendevald kan förekomma om arvodet fastställts av organisationens högsta beslutande organ. Eftersom en synskada med en ytterligare funktionsnedsättning ofta kan skapa svårighet att ta del av information i vanlig text, är det därför nödvändigt att vi inom SMYF ger ut vår information på tillgängligt läsmedia, samt så långt det är möjligt även på ett lättläst sätt, så att alla medlemmar kan vara delaktiga på lika villkor. Föreningens medlemmar måste följa antagna stadgar, riktlinjer och policys som fastställts av föreningens beslutande organ samt sympatisera med organisationens arbete och värderingar. Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

§ 2 Medlemskap

Mom. 1: Synskadad medlem med ytterligare funktionsnedsättning

Synskadad medlem med ytterligare funktionsnedsättning har så nedsatt synförmåga efter korrektion, att det är svårt eller omöjligt att läsa vanlig skrift eller att orientera sig med hjälp av synen eller har andra väsentliga svårigheter i den dagliga livsföringen på grund av synnedsättningen och den ytterligare funktionsnedsättningen.

mom. 2: Stödjande medlem

Stödjande medlem skall sympatisera med föreningens synskadade med ytterligare funktionsnedsättningars arbete och värderingar. Stödjande medlem äger ej rösträtt förutom i styrelse där hon eller han är ledamot.

Mom. 3: Medlemsavgift

Alla medlemmar skall varje år betala fastställd medlemsavgift, Hedersmedlem betalar ej någon medlemsavgift. Endast betalande medlemmar samt hedersmedlemmar är valbara till förtroendeuppdrag inom föreningen. Av föreningen anställd personal är inte valbar till förtroendeuppdrag inom organisationen.

Mom. 4: ansökan om medlemskap

Ansökan om inträde som medlem skall göras på fastställt formulär eller på för den sökande likvärdigt och jämlikt sätt. Alla medlemsansökningar enligt § 2. medlemskap MOM: 1, 2 och 3 skall fortlöpande registreras i medlemsregistret enligt gällande lagstiftning. Inträdesansökan prövas av styrelsen på styrelsemötet som infaller närmast efter medlemmen/medlemmarnas registrering.

Mom. 5: Uteslutning

En enskild medlem, som på ett avgörande sätt skadat organisationen kan uteslutas efter beslut av föreningens styrelse. Medlem som blivit dömd i enlighet med gällande strafflagstiftning, för brott begångna inom Föreningen synskadade med ytterligare funktionsnedsättningars verksamhet kan uteslutas då slutlig dom vunnit laga kraft. Begäran om uteslutning av en medlem kan lämnas in av en enskild medlem till styrelsen som fattar beslut, uteslutning gäller tills vidare. Ansökan om återinträde behandlas av styrelsen.

Mom. 6: Hedersmedlem

Röstberättigad eller stödjande medlem som på ett väsentligt sätt bidragit till föreningens arbete och fortlevnad kan bli föreslagen som hedersmedlem. Detta bidrag kan till exempel vara en stor donation eller långvarigt ihärdigt Arbete i föreningen. Det är styrelsen som lägger fram förslag på hedersmedlem i föreningen till Årsmötet som i sin tur avgör frågan. Beslutet kan ej upphävas. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift under resten av sitt medlemskap. Detta hedersmedlemskap upphör vid ett eventuellt utträde eller vid eventuell uteslutning. Ansökan om inträde som medlem skall göras på fastställt formulär eller på för den sökande likvärdigt och jämlikt sätt. Alla medlemsansökningar enligt § 2. medlemskap MOM: 1, 2 och 3 skall fortlöpande registreras i medlemsregistret enligt gällande lagstiftning. Inträdesansökan prövas av styrelsen på styrelsemötet som infaller närmast eftermedlemmen/medlemmarnas registrering.

§ 3 föreningens organ

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Styrelsen ansvarar för den löpande verksamheten och förvaltningen, vilken granskas av revisorer samt verksamhetsrevisorer. Valberedningen skall förbereda val av styrelse och revisorer.

§ 4 Omröstning

Mom. 1: Beslutsfattande

Beslut inom organisationen fattas genom öppen omröstning med acklamation. Om någon röstberättigad begär det genomförs rösträkning genom namnupprop, eller på annat likvärdigt och jämlikt sätt. Det förslag har biträtts som fått en majoritet av de avgivna rösterna. Finns det mer än två förslag i sakfrågor skall så kallad kontraproposition användas, det vill säga att två förslag ställs mot varandra i utslagsomröstning. När endast två förslag återstår kan beslut i saken fattas. Endast vid omröstningen närvarande röstberättigade på plats eller via digital plattform har rösträtt. Röstning kan således inte ske med fullmakt.
Medlem äger ej rösträtt i val där medlemmen själv kandiderar.
Personal som anställts av föreningen äger ej rösträtt.

Mom. 2: Sluten omröstning

Om någon röstberättigad begär det skall Sluten omröstning ske, med valsedlar på punktskrift och storstil. Sluten omröstning kan endast ske vid personval. Om årsmötet hålls via digital plattform eller om röstberättigad medlem valt att delta digitalt skall sluten omröstning kunna ordnas på för medlemmen genomförbart sätt. Omröstning kan således inte ske med fullmakt.

Mom. 3: Val av ordförande

För att bli vald till ordförande krävs stöd från en majoritet av de närvarande röstberättigade. Om fler än två kandidater finns hålls först en omröstning mellan samtliga kandidater. Om ingen då uppnår en majoritet av rösterna genomförs ny omröstning mellan de två kandidater som fått flest röster.

Mom. 4: Val av styrelse

Vid val av styrelse har de blivit valda som fått flest röster.

Mom. 5: Lika röstetal

Vid lika röstetal sker avgörande genom ny omröstning mellan de förslag som fått lika antal röster. Frågan avgörs i sista hand genom lottning.

Vid lika röstetal i styrelsen har ordföranden utslagsröst.

§ 5 föreningens högsta beslutande organ

Mom. 1: årsmöte

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmötet skall genomföras senast den 20 mars varje år. Vid årsmöte och övriga medlemsmöten har röstberättigade medlemmar rösträtt. Alla medlemmar samt medföljande stödpersoner har yttrande och förslagsrätt. Sittande möte avgör om övriga närvarande har yttrande och förslagsrätt under mötet. Om situationen så kräver kan styrelsen ta beslut att årsmötet skall genomföras digitalt.

Mom. 2: Kallelse och handlingar inför ordinarie samt extra årsmöte

Kallelse, innehållande tid och plats för mötet skall sändas ut skriftligt på tillgängligt läsmedia, minst 6 veckor före mötets genomförande. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan fastställt årsmöte. Handlingar till mötet skall vara anmälda medlemmar tillhanda senast 2 veckor före mötets genomförande. Handlingar till beslutsparagrafer skall utsändas skriftligt, på tillgängligt läsmedia. Övriga intresserade medlemmar har rätt att få tillgång till möteshandlingar om de efterfrågar detta, och skall få dem så fort som möjligt efter det att anmälda medlemmar erhållit möteshandlingar. Alla medlemmar samt medföljande stödpersoner äger yttrande- och förslagsrätt.

Mom. 3: Vad årsmötet skall behandla

På dagordningen för ordinarie årsmöte måste följande punkter förekomma:

 • fråga om stadgeenligt utlysande
 • val av mötesfunktionärer
 • verksamhetsberättelse för föregående år
 • ekonomisk förvaltning för föregående år
 • revisionsberättelse för föregående år
 • ansvarsfrihet för styrelsen för föregående år
 • medlemsavgift för kommande år
 • verksamhetsplan och budget för innevarande år
 • stadgar
 • motioner
 • val av ordförande, styrelseledamöter, revisorer samt valberedning för innevarande år
 • övrigt som styrelsen eller revisorer finner lämpligt

Ett extra årsmöte kan endast behandla det som det givits i uppdrag att behandla.

Mom. 4: Extra årsmöte

Endast styrelse, verksamhetsrevisorer samt revisorer kan kalla till extra årsmöte. Ett extra årsmöte kan endast behandla det som det givits i uppdrag att behandla.

§ 6 föreningens styrelse

Mom. 1: Ledamöter

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som väljs av Årsmötet. Styrelsen skall bestå av 3–7 ledamöter. Ordförande skall vara synskadad med ytterligare funktionsnedsättning och Röstberättigad medlem.

Minst hälften av de övriga styrelseledamöterna skall vara synskadade med ytterligare funktionsnedsättningar.

En medlem som skall väljas till ett styrelseuppdrag:

 • Skall vara minst 18 år
 •  inte vara försatta i personlig konkurs
 •  ha näringsförbud eller ha förvaltare.

Mom. 2: föreningsstyrelse

Årsmötet väljer ordförande på ett år och de övriga ledamöterna, hälften på ett år, respektive hälften på två år.

Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, sekreterare samt arbetsutskott och tillsätter Inom eller utom sig kassör, En ledamot skall vara föredragande i ekonomiska frågor. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Styrelsen åligger att leda föreningens verksamhet i enlighet med gällande Stadgar och riktlinjer. Styrelsen skall särskilt prioritera och organisera följande områden:

 • Intressepolitiskt arbete
 • Möjlighet för medlemmar att träffas under informella former för Kontaktskapande och erfarenhetsutbyte.
 • Uppsökeri i syfte att garantera föreningens fortlevnad genom att nya Medlemmar rekryteras.

Om årsmötet inte beviljar styrelsen ansvarsfrihet anses styrelsen avsatt och Nyval av hela styrelsen skall ske. Ledamöterna är då inte valbara förrän tidigast vid nästa ordinarie årsmöte. Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för förvaltningen av Föreningens ekonomiska medel. Styrelseledamot som inte deltagit i, eller som reserverat sig mot beslut, kan inte ställas till ansvar för beslutet.

Mom. 3: firmateckning

Föreningens firma är Föreningen synskadade med ytterligare funktionsnedsättningar med org.nr: 802543–3569 och tecknas av var för sig eller 2 i förening av dem som styrelsen utsett. Endast styrelseledamöter kan vara firmatecknare.

Mom. 4: attest och utanordningsrätt

tre personer som ingår i styrelsen skall ha attesträtt var för sig eller två i förening. Två personer utanför styrelsen kan om styrelsen så önskar bli beviljade attesträtt var för sig eller två i förening, för ett begränsat belopp som fastställts av styrelsen. Tre personer som ingår i styrelsen skall ha utanordningsrätt var för sig eller i förening.

Mom. 5: Sammanträden och beslutsförhet

Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per år. Ordföranden skall sammankalla styrelsen när så erfordras eller det begärs av någon av de övriga styrelseledamöterna eller revisorerna. Kallelse, förslag till dagordning samt andra nödvändiga handlingar skall sändas skriftligt på tillgängligt läsmedia senast sju dagar innan mötets genomförande till samtliga styrelseledamöter. Om styrelsen inom sig ej valt något Arbetsutskott (AU), kan undantag göras från denna bestämmelse om brådskande ärende föreligger att kalla till extra styrelsemöte. Vid samtliga styrelsesammanträden skall protokoll föras. Dessa skall färdigställas inom en månad efter avslutat sammanträde. Styrelsen är beslutsför om minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande.

Mom. 6: interimsstyrelse

Om föreningen ej kan välja en styrelse, väljs istället en interimsstyrelse. Denna Har endast som uppgift att förvalta föreningen samt leta kandidater till en ordinarie styrelse. Vidare skall interimsstyrelsen senast sex månader efter ordinarie årsmöte, kalla till extra Årsmöte för att välja ordinarie styrelse. Om det fortfarande inte finns några kandidater Förlängs interimsstyrelsens mandatperiod ytterligare sex månader dvs. fram till Nästa ordinarie årsmöte. Om föreningen inte lyckas välja en styrelse vid något Av de kommande två ordinarie årsmötena anses föreningen vilande, och omröstningsprocess skall ske om föreningens upplösning i enlighet med § 10.

§ 7 Revisorer

Föreningens styrelses förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av en revisor som valts av årsmötet. Revisorn skall årligen lämna en revisionsberättelse till föreningens årsmöte. I revisionsberättelsen skall finnas ett uttalande angående fastställande av resultat- och balansräkning, disposition beträffande föreningens överskott eller underskott samt ett uttalande angående ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. Årsmötet skall även utse en verksamhetsrevisor samt en ersättare som löpande skall följa föreningens verksamhet och lämna en rapport till årsmötet. Revisorer samt verksamhetsrevisorer skall ges tillgång till föreningens alla handlingar och beredas möjlighet att närvara vid styrelsens sammanträden om de så önskar.

§ 8 Valberedning

Årsmötet skall tillsätta en valberedning bestående av 2–4 ledamöter inklusive en sammankallande. Om årsmötet ej kan välja valberedning, skall frågan hänskjutas till ett extra årsmöte. Om det även då föreligger hinder att välja valberedning skall styrelsen få i uppdrag att hitta lämpliga kandidater till valberedning och välja dessa på det närmast efterföljande styrelsemötet efter att det extra årsmötet hållits. Valberedningen skall förbereda val till ordförande, styrelseledamöter och revisorer. Valberedningen skall aktivt samla in nomineringar av kandidater, utröna att de nominerade samtycker till kandidaturen. Valberedningen skall tillse att kandidaturen inte strider mot gällande stadgar och riktlinjer eller på annat sätt kan skada organisationen. Personer som kandiderar måste närvara på mötet på plats eller delta digitalt. Om förhinder föreligger för fysisk eller digital närvaro skall ett skriftligt samtycke inkomma till årsmötet, där kandidaten tillstyrker att denne ställer upp på den kandidatur som denne tillfrågats om av valberedningen. Enskild medlem äger rätt att nominera kandidater. Nomineringar skall vara valberedningen tillhanda senast 3 veckor före ordinarie årsmöte. Vid fyllnadsval beslutar valberedningen själv om när de behöver ha nomineringarna. Valberedningen skall sammanställa en rapport där det framgår vilka kandidater som finns samt meddela valberedningens beslutsförslag för respektive post. Denna rapport skall sändas ut tillsammans med övriga handlingar inför mötet. Inför varje val ska redovisas vilka som kandiderar till posten och vem/vilka valberedningen förordar.

§ 9 Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar är giltigt om förslaget biträtts av minst två tredjedelar av de röstande vid föreningens ordinarie årsmöte. Vid oenighet om hur stadgarna skall tolkas gäller styrelsens tolkning. Förslag till ändringar av dessa stadgar skall sändas med handlingarna till årsmötet på tillgängligt läsmedia.

§ 10 Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning fattas av årsmötet. Beslutet är giltigt om det fattats vid två på varandra följande årsmöten, varav ett måste vara ordinarie. Förslag om upplösning skall vid vartdera mötet biträdas av minst tre fjärdedelar av de röstande. Föreningens medel skall tillfalla en svensk rikstäckande organisation som erbjuder likvärdig verksamhet, efter att föreningens innevarande skulder betalats. Om föreningen i enlighet med § 6 Mom. 6: anses vilande skall interimsstyrelsen enbart förvalta föreningen under omröstningsprocessen.Beslut om ändring av dessa stadgar är giltigt om förslaget biträtts av minst två tredjedelar av de röstande vid föreningens årsmöte. Vid oenighet om hur stadgarnaska tolkas gäller styrelsens tolkning.


ladda ner SMYF stadgar som fil

Här kan du välja i vilket format du vill ladda ner SMYF stadgar i sin helhet.
för att ladda ner filerna gör såhär

 • tryck på länken för respektive fil
 • filen sparas nu ner i förvald mapp för nerladdade filer.