SMYF HÖLL ÅRSMÖTE!

Föreningen Synskadade med ytterligare funktionsnedsättningar, förkortad SMYF, höll sitt årsmöte lördagen den 17 februari 2024. SMYF är en ung förening, bildad 18 oktober 2021, som har medlemmar över hela landet. Mötet hölls digitalt och leddes av den för ändamålet inbjudne Uppsalapolitikern
Mikael ”Mike” Eriksson.

när SMYF höll årsmöte blev Ulrika Willberg omvald som ordförande.
Ulrika Willberg blev omvald som ordförande för SMYF

2023 års omfattande verksamhetsberättelse godkändes utan invändningar. Då föreningen ännu inte har någon ekonomi fanns naturligtvis inget bokslut, men under innevarande år planeras för att skaffa medel på olika sätt. Styrelsens ledamöter kunde andas ut efter att de beviljats ansvarsfrihet. Så var det dags att blicka framåt. Verksamhetsplanen för detta år är minst lika omfattande som 2023 års. Vi bedriver intressebevakning för att tillvarata synskadade med ytterligare funktionsnedsättningars speciella situation. Även månatliga samtalsträffar och medlemsmöten, med underhållning och utbildning, arrangeras.

Reviderade stadgar och ett policydokument antogs, innan det var dags att företa en rad val till olika förtroendeuppdrag. Till ordförande för den sjuhövdade styrelsen valdes Ulrika Willberg för ytterligare ett år samt 3 ordinarie styrelseledamöter på 2 år som var Åsa Hag, Juslina Babana och Fredric Olsson. Anita Mäki, Måns Högström och Fredrik Sterner har ett år kvar i styrelsen. Till revisor Valdes Fredrik Larsson och till verksamhetsrevisor valdes Jonas Pettersson.